Update cookies preferences
Horizon Europe / Digital Europe Programmes
Ευρωπαϊκές Επιχορηγήσεις

Μια από τις αρμοδιότητές μας είναι η προώθηση, ενθάρρυνση και διευκόλυνση της συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων μερών στην Κύπρο σε ευρωπαϊκές δράσεις κυβερνοασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό παρέχουμε τεχνική βοήθεια στους ενδιαφερομένους, στηρίζοντάς τους κατά το στάδιο υποβολής της αίτησής τους για έργα που διαχειρίζεται το Κέντρο Αρμοδιότητας.

Για την Κύπρο, τα προγράμματα χρηματοδότησης θα αποτελέσουν μεγάλο βήμα και κίνητρο στο σύνολο της κοινωνίας μας και προσβλέπουν σε σημαντικές επενδύσεις δημοσίων πόρων της ΕΕ σε έργα κυβερνοασφάλειας. Μια τέτοια εξέλιξη, θα βοηθήσει στην ενίσχυση και ανάπτυξη του οικοσυστήματος κυβερνοασφάλειας, θα θωρακίσει την οικονομία και την κοινωνία μας από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο για να αντιμετωπίζει μελλοντικές προκλήσεις. Επιπρόσθετα, θα διατηρήσει την ερευνητική αριστεία και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της ΕΕ στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας. 

Οι πόροι χρηματοδότησης θα προέρχονται από τις ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω των συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών χρηματοδότησης για έργα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Εκτός από τα πιο γνωστά ευρωπαϊκά ταμεία, υπάρχουν και τα άμεσα διαχειριζόμενα προγράμματα της ΕΕ μέσω των οποίων οι Βρυξέλλες ανακοινώνουν απευθείας προσκλήσεις για χρηματοδότηση έργων. Παραδείγματα τέτοιων προγραμμάτων είναι η «Ψηφιακή Ευρώπη» και ο «Ορίζων Ευρώπη».

 

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Η νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο "DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-07" στο πλαίσιο του προγράμματος "Digital Europe", θα μπορούν να υποβληθούν από τις 04 Ιουλίου 2024 μέχρι τις 21 Ιανουαρίου 2025 στις 18:00.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 102.800.000 ευρώ, προκειμένου να υποστηριχθούν δράσεις ανάπτυξης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.  Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από την παρούσα πρόσκληση θα διαχειρίζονται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αρμοδιότητας για την Κυβερνοασφάλεια (ECCC).

Η πρόσκληση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ιδίως σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), δημόσιες διοικήσεις και άλλους φορείς από κράτη-μέλη της ΕΕ και χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ. 

Οι τομείς δράσης περιλαμβάνουν:

1) DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-07-SOC - Εθνικά SOCs

Αυτή η πρόσκληση στοχεύει στη δημιουργία ή στην ενίσχυση των Εθνικών SOCs, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονα εργαλεία για την παρακολούθηση και διαχείριση πιθανών κυβερνο-συμβάντων. Αυτό θα επιτευχθεί σε στενή συνεργασία με συναφείς οντότητες, όπως τα CSIRΤs. Τα SOCs θα επωφεληθούν, όπου είναι δυνατόν, από πληροφορίες και δεδομένα που παρέχονται από άλλα SOCs στη χώρα τους. Θα αξιοποιούν τα συγκεντρωμένα δεδομένα και τις αναλύσεις τους για να παρέχουν έγκαιρες προειδοποιήσεις στις κρίσιμες υποδομές, ανάλογα με τις ανάγκες της πληροφόρησης.

Ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 04 Ιουλίου 2024

Καταληκτική ημερομηνία: 21 Ιανουαρίου 2025

Προϋπολογισμός πρόσκλησης: 5.800.000 Ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

 

2) DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-07-SOCPLAT–Ανάπτυξη υφιστάμενου ή δημιουργία νέων Διασυνοριακών Πλατφορμών SOC

Ο γενικός στόχος των διασυνοριακών πλατφορμών SOC είναι να ενδυναμώσουν τις ικανότητες ανάλυσης, ανίχνευσης και πρόληψης κυβερνο-απειλών, καθώς και να υποστηρίξουν την παραγωγή υψηλής ποιότητας πληροφοριών για αυτές τις απειλές. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ανταλλαγής δεδομένων από διάφορες πηγές, τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές, καθώς και της κοινής χρήσης εργαλείων τελευταίας τεχνολογίας για την ανάπτυξη ικανοτήτων στην ανίχνευση, ανάλυση και πρόληψη κυβερνο-απειλών, σε ένα περιβάλλον αξιόπιστο και ασφαλές.

Ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 04 Ιουλίου 2024

Καταληκτική ημερομηνία: 21 Ιανουαρίου 2025

Προϋπολογισμός πρόσκλησης: 5.000.000Ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

 

3) DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-07-SOCSYS – Ενίσχυση του Οικοσυστήματος SOC

Αυτή η πρόσκληση συμπληρώνει άλλες δράσεις στο τρέχον και το προηγούμενο Πρόγραμμα Εργασίας (Work Programme), τα οποία αφορούν τη δημιουργία Εθνικών SOCs και διασυνοριακών πλατφορμών SOC. Θα ενισχύσει τα SOCs που συνδέονται με τα Εθνικά SOCs και θα προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των τοπικών SOCs, των Εθνικών SOC και των διασυνοριακών πλατφορμών SOC, οδηγώντας σε αυξημένη ανταλλαγή δεδομένων και βελτιωμένη ικανότητα ανίχνευσης κυβερνο-απειλών.

Συγκεκριμένα, αυτό θα ενισχύσει την αλληλεπίδραση, προσδιορίζοντας τα δεδομένα που μπορούν να κοινοποιηθούν, τον τρόπο κοινοποίηση και τη μορφή τους, καθώς και τις απαιτήσεις και τις συμφωνίες για την κοινοποίηση, προωθώντας τη βελτιωμένη ανταλλαγή πληροφοριών.  Επίσης, μπορεί να προβλεφθεί σύνδεση με τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της Ακαδημίας Δεξιοτήτων Κυβερνοασφάλειας (στο πρόγραμμα "Ψηφιακή Ευρώπη").

Ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 04 Ιουλίου 2024

Καταληκτική ημερομηνία: 21 Ιανουαρίου 2025

Προϋπολογισμός πρόσκλησης: 2.000.000 Ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

 

4) DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-07-KEYTECH – Ανάπτυξη και Εφαρμογή Προηγμένων Βασικών Τεχνολογιών

Οι εξελίξεις στις κύριες ψηφιακές τεχνολογίες όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (συμπεριλαμβανομένης της δημιουργικής και της αντιπαλότητας Τεχνητής Νοημοσύνης), η ανάλυση μεγάλων δεδομένων, η κβαντική τεχνολογία (Quantum), η τεχνολογία blockchain, οι υπολογιστές υψηλών επιδόσεων και τα δίκτυα που ορίζονται από λογισμικό, δημιουργούν νέες ευκαιρίες για την προώθηση της κυβερνοασφάλειας στους τομείς της ανίχνευσης ευπαθειών, της ανίχνευσης απειλών και της ταχείας αντίδρασης, μειώνοντας τις πιθανότητες από τους επιτιθέμενους να εκμεταλλευτούν αυτές τις ευπάθειες. Επιπλέον, μπορούν να προσφέρουν καινοτόμες λύσεις για την προστασία των δεδομένων.

Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους ευρωπαϊκούς φορείς κυβερνοασφάλειας να επωφεληθούν από αυτές τις νέες εξελίξεις, βελτιώνοντας τις δυνατότητες ανίχνευσης και πρόληψης, την αποτελεσματικότητα, την επεκτασιμότητα διευκολύνοντας την ανταλλαγή δεδομένων και τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές διατάξεις.

Ειδικότερα, οι καινοτόμες τεχνολογίες θα πρέπει να επιτρέπουν την επεξεργασία μεγαλύτερου όγκου δεδομένων, την αυτοματοποίηση της αναγνώρισης προτύπων σε πραγματικό χρόνο, την ανάλυση αρχείων καταγραφής και τη σάρωση ευπαθειών, ενώ επιτρέπουν στους επαγγελματίες της ασφάλειας να επικεντρωθούν στην υψηλότερη επίπεδο ερμηνεία δεδομένων και στις αποφάσεις αντιμετώπισης. Επιπρόσθετα, θα επιτρέπουν στους οργανισμούς να αναπτύσσουν λύσεις σε ευρύτερη κλίμακα και σε όλο και πιο σύνθετα περιβάλλοντα

Ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 04 Ιουλίου 2024

Καταληκτική ημερομηνία: 21 Ιανουαρίου 2025

Προϋπολογισμός πρόσκλησης: 35.000.000 Ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

 

5) DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-07-LARGEOPER – Ενίσχυση και αλληλοβοήθεια σε μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Αυτός ο μηχανισμός στοχεύει στο να ενισχύσει, και όχι να επαναλάβει, τις προσπάθειες των κρατών μελών για την αύξηση του επιπέδου προστασίας και της ανθεκτικότητας απέναντι στις κυβερνοαπειλές, ιδιαίτερα για μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και υποδομές, υποστηρίζοντας τα κράτη μέλη στη βελτίωση της προετοιμασίας τους για κυβερνοαπειλές και περιστατικά παρέχοντας τις γνώσεις και την τεχνογνωσία που χρειάζονται.

Ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 04 Ιουλίου 2024

Καταληκτική ημερομηνία: 21 Ιανουαρίου 2025

Προϋπολογισμός πρόσκλησης: 35.000.000 Ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

 

6) DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-07-CYBERSEC-02 – Υποστήριξη για την Εφαρμογή της Νομοθεσίας της ΕΕ με την Κυβερνοασφάλεια και τις Εθνικές Στρατηγικές Κυβερνοασφάλειας (2024)

Ο στόχος αυτής της δράσης επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ικανότητας και της συνεργασίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας σε τεχνικό, λειτουργικό και στρατηγικό επίπεδο, σύμφωνα με την υφιστάμενη και προτεινόμενη νομοθεσία της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια, ιδιαίτερα την Οδηγία NIS2 (Directive (EU) 2022/2555), τον Κανονισμό για την Κυβερνοασφάλεια και την Οδηγία για τις επιθέσεις κατά των πληροφοριακών συστημάτων (Directive 2013/40). Αυτή η δράση συμπληρώνει το έργο των SOCs στην ανίχνευση απειλών και αποτελεί συνέχιση του έργου που υποστηρίζεται στα πλαίσια του προηγούμενου Ψηφιακού Προγράμματος Εργασίας.

Επιπρόσθετα, η δράση αυτή στοχεύει στην υποστήριξη της υλοποίησης του προτεινόμενου Κανονισμού Κυβερνο-ανθεκτικότητας (Cyber Resilience Act -CRA) από αρχές εποπτείας αγοράς, αρχές ειδοποίησης και εθνικούς φορείς πιστοποίησης, με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων τους για την αποτελεσματική εφαρμογή του CRA.

Ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 04 July 2024

Καταληκτική ημερομηνία: 21 January 2025

Προϋπολογισμός πρόσκλησης:  20.000.000 Euro

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε  ΕΔΩ

 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

HORIZON (Καταληκτική ημερομηνία υποβολών 19/03/2024)

Η εξεύρεση καινοτόμων λύσεων ικανών να μας προστατεύουν από τις τελευταίες και πιο προηγμένες κυβερνοαπειλές έχει ζωτική σημασία.

Η Κυβερνοασφάλεια αποτελεί σημαντικό μέρος του προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».  

Στόχος του προγράμματος

Το πρόγραμμα Horizon Europe στοχεύει στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης σε παγκόσμια κλίμακα και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της ΕΕ.

 

1. Συμμετοχή στην ανάπτυξη παγκόσμιας τυποποίησης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα απευθύνεται σε οργανισμούς και κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT- Information and Communication Technologies). Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη δημιουργία υποδομών και υποστηρίζει τους ευρωπαίους επαγγελματίες που συμμετέχουν σε διεθνείς οργανισμούς για την ανάπτυξη προτύπων ICT.

Στόχος της πρότασης είναι να ενισχυθεί η επιρροή της Ευρώπης στον τομέα ανάπτυξης προτύπων στους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT- Information and Communication Technologies).

Ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 15 Νοεμβρίου 2023

Καταληκτική ημερομηνία: 19 Μαρτίου 2024

Προϋπολογισμός πρόσκλησης: 6.000.000 Ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

 

2. Πιλοτική εφαρμογή αναδυόμενων έξυπνων πλατφόρμων (Smart IoT Platforms)

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα στοχεύει στην ενθάρρυνση της υλοποίησης παραδειγμάτων περιφερειακής υπολογιστικής προσέγγισης (edge paradigms) όσον αφορά προηγμένες τεχνολογίες Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙoΤ-Internet of Things) και τον ευρύτερο τομέα των τεχνολογιών της επόμενης γενιάς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδοκά στην ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής εφοδιαστικής αλυσίδας με τις εξής δράσεις:

- Ίδρυση στρατηγικών βιομηχανικών συνεργασιών για την επεξεργασία δεδομένων.

- Ανάπτυξη ανοικτών πλατφόρμων.

- Καθιέρωση άλλων σχετικών προτύπων.

 

Ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 15 Νοεμβρίου 2023

Καταληκτική ημερομηνία: 19 Μαρτίου 2024

Προϋπολογισμός πρόσκλησης: 45.000.000 Ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

 

3. Δημιουργία πλατφόρμας, τυποποίηση και αναβάθμιση των λύσεων "Cloud-Edge-IoT" (Horizontal Activities - CSA)

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα αφορά οργανισμούς που θα υποστηρίξουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο συντονισμό και την ανάπτυξη προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί στο πρόγραμμα Horizon Europe Cluster 4. Η ευθυγράμμιση με εθνικές ή περιφερειακές πρωτοβουλίες θα δημιουργήσει ένα εκτεταμένο οικοσύστημα καινοτομίας. Τα αποτελέσματα αναμένεται να οδηγήσουν σε ταχύτερη υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών, ενισχύοντας έτσι την ευρωπαϊκή αλυσίδα εφοδιασμού. Αυτό θα αντικατοπτριστεί τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), καθώς και στις νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις.

 

Ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 15 Νοεμβρίου 2023

Καταληκτική ημερομηνία: 19 Μαρτίου 2024

Προϋπολογισμός πρόσκλησης: 2.000.000

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

 

DIGITAL EUROPE

Το πρόγραμμα επιδιώκει να βοηθήσει τις ΜμΕ μέσω μη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων για συγχρηματοδότηση επενδύσεων που θα ενισχύσουν το συνολικό επίπεδο ασφάλειας και ανθεκτικότητάς τους. Αυτό θα βελτιώσει την ικανότητα των επιχειρήσεων και ταυτόχρονα θα αυξήσει το επίπεδο των επενδύσεων που πραγματοποιούνται στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε τοπικό επίπεδο.

Στόχος του προγράμματος

Ο στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας και των ικανοτήτων σε θέματα κυβερνοασφάλειας μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

1. Ακαδημία δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity Skills Academy)

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία της Ακαδημίας Δεξιοτήτων Κυβερνοασφάλειας για την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης. Πρόκειται για ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης έλλειψης εμπειρογνωμόνων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη. Τα προγράμματα κατάρτισης επικεντρώνονται σε δεξιότητες, όπως η εγκληματολογία στον κυβερνοχώρο, οι κυβερνοεπιλογές, η ανάλυση κακόβουλου λογισμικού και η τεχνητή νοημοσύνη για την κυβερνοασφάλεια. Τα προγράμματα κατάρτισης απευθύνονται κυρίως σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κυβερνητικά ιδρύματα.

 Ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 21 Νοεμβρίου 2023

Καταληκτική ημερομηνία: 21 Μαρτίου 2024

Προϋπολογισμός πρόσκλησης: 10.000.000 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

 

2. Νέες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης και άλλων τεχνολογιών για τα Κέντρα Επιχειρήσεων Ασφαλείας (SOCs - Security Operations Centers)

To ευρωπαϊκό πρόγραμμα επικεντρώνεται στα Κέντρα Επιχειρήσεων Ασφαλείας. Για την παροχή της επιχορήγησης, το προτεινόμενο έργο πρέπει να συμβάλει στις τεχνολογίες για τα SOCs, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI). Συγκεκριμένα περιλαμβάνει εθνικά SOCs που παρέχουν κεντρική επιχειρησιακή ικανότητα και υποστηρίζουν άλλα SOCs σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα προορίζεται για σχέδια που συμβάλλουν στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

- Εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης και των βασικών εργαλείων προηγμένων τεχνολογιών για τα SOCs.

- Εργαλεία για τη δημιουργία, την ανάλυση και την επεξεργασία πληροφοριών για απειλές στον κυβερνοχώρο (CTI-Cyber Threat Intelligence) που επιτρέπουν ταχύτερες και πιο κλιμακούμενες επιχειρήσεις SOCs.

- Ευρωπαϊκές τροφοδοσίες ή υπηρεσίες πληροφοριών για απειλές στον κυβερνοχώρο.

Ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 16 Ιανουαρίου 2024

Καταληκτική ημερομηνία: 26 Μαρτίου 2024

Προϋπολογισμός πρόσκλησης: 30.000.000 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

 

 3. Ανάπτυξη της μετα-κβαντικής κρυπτογραφίας (PQC) σε συστήματα σε βιομηχανικούς τομείς

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την προώθηση της εφαρμογής της μετα-κβαντικής κρυπτογραφίας (PQC) σε διάφορους τομείς και βιομηχανίες. Ο στόχος είναι η ενσωμάτωση συστημάτων, εξοπλισμού, εξαρτημάτων, πρωτοκόλλων και τεχνολογιών δικτύων που σχετίζονται με την PQC στα υφιστάμενα δίκτυα ψηφιακής ασφάλειας και επικοινωνίας. Συγκεκριμένα,  στις προτάσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 

- Επικύρωση συστημάτων PQC και τεχνολογιών PQC για εφαρμογή σε συγκεκριμένους βιομηχανικούς τομείς.

- Μακροχρόνια προστασία κρίσιμων περιουσιακών στοιχείων και ασφάλεια πληροφοριών στην περίπτωση της κβαντικής πληροφορικής.

- Προετοιμασία καταλόγων ελέγχου και σχεδίων μετάβασης για PQC σε τομείς όπου αυτό δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί.

Ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 16 Ιανουαρίου 2024

Καταληκτική ημερομηνία: 26 Μαρτίου 2024

Προϋπολογισμός πρόσκλησης: 22.250.000 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

 

4. Εργαλεία για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και την υποχρέωση της Νομοθεσίας για την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο (CRA-Cyber Resilience Act)

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα αποσκοπεί στην υποστήριξη της εφαρμογής του νόμου για την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο (CRA) με εργαλεία που υποστηρίζουν και αυτοματοποιούν τις εσωτερικές διαδικασίες συμμόρφωσης. Το εργαλείο αυτό περιλαμβάνει δοκιμές και προετοιμασία προδιαγραφών με επίκεντρο τις ευρωπαϊκές Μικρομεσαίες Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ). Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα πρέπει να επιτύχει τα εξής:

- Εργαλεία για την αυτοματοποίηση της συμμόρφωσης με το Cyber Resilience Act (CRA), που εξασφαλίζει τις βασικές απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας του CRA.

- Εργαλεία για την αυτοματοποίηση της συμμόρφωσης του CRA με τεκμηριωμένα αποδεικτικά.

 Ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 16 Ιανουαρίου 2024

Καταληκτική ημερομηνία: 26 Μαρτίου 2024

Προϋπολογισμός πρόσκλησης: 8.000.000 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

 

5. Τυποποίηση και συνειδητοποίηση της ευρωπαϊκής μετάβασης στη μετα-κβαντική κρυπτογραφία

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ενίσχυση των προσπαθειών της Ευρώπης για τη μετάβαση στη μετα-κβαντική κρυπτογραφία (PQC) με τη στήριξη των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων τυποποίησης. Συγκεκριμένα, οι προτάσεις θα πρέπει να συμβάλλουν σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους στόχους: 

- Συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και κανονισμούς στον τομέα της PQC.

- Εργαστήρια, εκθέσεις και άλλες δραστηριότητες για την υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών τομέων κατά τη μετάβαση στην PQC.

- Ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής διαδρομής μετάβασης στο PQC ως βάση για οδικούς χάρτες.

- Ανάπτυξη προτύπων για κρυπτογραφικά συστήματα.

- Υποστήριξη της ευρωπαϊκής κοινότητας PQC, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των σχετικών εμπειρογνωμόνων και οργανισμών τυποποίησης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την ενσωμάτωση του PQC σε νέα ή επικαιροποιημένα κρυπτογραφικά πρότυπα. Συγκεκριμένα, αυτό ισχύει για τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η υγεία και τα χρηματοοικονομικά.

 Ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 16 Ιανουαρίου 2024

Καταληκτική ημερομηνία: 26 Μαρτίου 2024

Προϋπολογισμός πρόσκλησης: 1.000.000 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

 

6. Ενίσχυση των ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας των Ευρωπαϊκών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις της Νομοθεσίας για την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο (CRA-Cyber Resilience Act)

Στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

1. υποστήριξη των ευρωπαϊκών ΜμΕ στην ενίσχυση των ικανοτήτων τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας

2. υποστήριξη της εφαρμογής των απαιτήσεων του Cyber Resilience Act (CRA).

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, οι προτάσεις πρέπει να επικεντρώνονται ως εξής:

- Χρηματοδότηση των ΜμΕ και άλλων ενδιαφερομένων για τη συμμόρφωση με την CRA.

- Δημόσια πλατφόρμα με πόρους που σχετίζονται με την CRA (όπως κατευθυντήριες γραμμές και υποστηρικτικά έγγραφα) για την ανάπτυξη μιας κοινότητας και τη συνεχή εκπαίδευση.

- Διεξαγωγή εργαστηρίων, εκδηλώσεων, δικτύωση και ανταλλαγή εμπειριών των ενδιαφερομένων.

- Τυποποίηση CRA.

 Ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 16 Ιανουαρίου 2024

Καταληκτική ημερομηνία: 26 Μαρτίου 2024

Προϋπολογισμός πρόσκλησης: 22.000.000 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

 

7. Χάρτης πορείας για τη μετάβαση των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων στη μετά-κβαντική εποχή της κρυπτογραφίας

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε οργανισμούς που θεωρούν ότι οι υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός χάρτη πορείας για τη μετάβαση των δημόσιων διοικήσεων στη μετα-κβαντική κρυπτογραφία (PQC). Ο χάρτης πορείας θα εξετάζει έναν κατάλογο των συστημάτων που πρέπει να αντικατασταθούν, το χρονοδιάγραμμα και τις τεχνικές και νομικές πτυχές αυτής της μετάβασης. Για την επίτευξη των πιο πάνω, οι προτάσεις πρέπει να επικεντρώνονται ως εξής:

- Δημιουργία ενός οδικού χάρτη για τη μετάβαση των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων στην PQC.

- Οργάνωση εργαστηρίων, εκθέσεων και άλλων δραστηριοτήτων για την υποστήριξη των συνεργειών μεταξύ των Εθνικών Υπηρεσιών Ασφαλείας και άλλων δημόσιων αρχών.

- Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιων αρχών για τη μετάβαση στην PQC.

 

Ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 16 Ιανουαρίου 2024

Καταληκτική ημερομηνία: 26 Μαρτίου 2024

Προϋπολογισμός πρόσκλησης: 750.000 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

Επικοινωνήστε μαζί μας