Update cookies preferences

Ιστορικό

Με τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/887 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2021, ιδρύεται το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αρμοδιότητας (ECCC) για Βιομηχανικά, Τεχνολογικά και Ερευνητικά θέματα Κυβερνοασφάλειας και το Δίκτυο, το οποίο αποτελείται από τα Εθνικά Κέντρα Συντονισμού (NCCs) των κρατών μελών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ/EFTA).

Την 21η Δεκεμβρίου 2021, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ) , οντότητα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ορίστηκε ως το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Κυβερνοασφάλειας (NCC-CY) στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Παράλληλα, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ορίστηκε ως μέλος της κοινοπραξίας του NCC-CY, με καθήκοντα οικονομικού διαχειριστή στις χρηματοδοτήσεις που θα εξασφαλίζει το NCC-CY μέσω των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ECCC και των ευκαιριών χρηματοδότησης κονδυλίων της ΕΕ, για την οικονομική ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), τηρουμένων των προνοιών σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/887.

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας & Ψηφιακής Πολιτικής (ΥφΕΚΨΠ) συμβάλλει ως συνδεδεμένος εταίρος στο έργο N4CY, ενώ ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής του, Προεδρεύει του Συμβουλίου του NCC-CY.

Η έδρα της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ) η οποία ορίστηκε ως το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Κυβερνοασφάλειας (NCC-CY) βρίσκεται στην Λευκωσία και συστεγάζεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις με το Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΓΕΡΗΕΤ).

Όραμα και Αποστολή

Όραμα του Εθνικού Κέντρου Συντονισμού Κυβερνοασφάλειας (NCC-CY) είναι να καταστεί η Κύπρος πρωτοπόρος στον τομέα των υπηρεσιών Κυβερνοασφάλειας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα έναν αξιόπιστο και προστατευμένο κυβερνοχώρο για τις επιχειρήσεις και την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών.

Το NCC-CY έχει ως αποστολή τη διατήρηση και την ενίσχυση του επιπέδου Κυβερνοασφάλειας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Προς την κατεύθυνση αυτή, το NCC-CY αναπτύσσει διάφορες δράσεις και ενέργειες, παρέχοντας  γνώση και διευκολύνοντας την πρόσβαση σε τεχνογνωσία για βιομηχανικά, τεχνολογικά και ερευνητικά θέματα κυβερνοασφάλειας. Ενθαρρύνει επίσης τη δικτύωση, ευαισθητοποιώντας και προάγοντας τη συνεργασία για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο με σκοπό την οικοδόμηση μιας ισχυρής Κοινότητας Κυβερνοασφάλειας.

Επίσης συνεισφέρει στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πετύχει συνέργειες και να συντονίσει τις χρηματοδοτήσεις, οι οποίες είναι συνυφασμένες με την ενωσιακή πρωτοβουλία, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να ενισχύσουν το επίπεδο της ασφάλειας και της ανθεκτικότητά τους. Παράλληλα, ενθαρρύνει τα ενδιαφερόμενα μέρη στην ενεργό συμμετοχή τους σε ευκαιρίες χρηματοδότησης της ΕΕ.

Το NCC-CY λειτουργεί συντονισμένα ως μέλος του Δικτύου των Εθνικών Κέντρων Συντονισμού (NCCs) και υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αρμοδιότητας Κυβερνοασφάλειας (ECCC) στην εκπλήρωση της αποστολής και των στόχων του.

Στόχος

Το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Κυβερνοασφάλειας (NCC-CY) θέτει υψηλούς στόχους και αναλαμβάνει σημαντικό ρόλο ώστε να συμβάλει ενεργά μέσα από τις δράσεις του στην βελτίωση και στην διατήρηση της ανθεκτικότητας της Κυβερνοασφάλειας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Στοχεύει στην συγκέντρωση και τον καλύτερο συντονισμό των επενδύσεων έρευνας, τεχνολογίας και βιομηχανικής ανάπτυξης και στην αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Tο NCC-CY στοχεύει στην στενή συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και ικανοτήτων μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών, ιδίως των ερευνητικών και βιομηχανικών κοινοτήτων, των δημοσίων αρχών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την προστασία της οικονομίας και της κοινωνίας μας από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, με στόχο να διατηρήσει την αριστεία στην έρευνα, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και να δημιουργήσει την Κοινότητα Κυβερνοασφάλειας.

Οργανωτική Δομή

Την 21η Δεκεμβρίου 2021, το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας με πρόταση του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, όρισε την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ) ως το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Κυβερνοασφάλειας (NCC-CY). Παράλληλα, όρισε το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ως μέλος της κοινοπραξίας του NCC-CY με καθήκοντα οικονομικού διαχειριστή και κατανομής των κονδυλίων από ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης που αντλεί το NCC-CY.

Καθόρισε, επίσης, τη σύσταση του Συμβουλίου NCC-CY ως υπεύθυνο για τον καθορισμό του πλαισίου γενικής πολιτικής για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2021/887 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ή εκπρόσωπος του προεδρεύει του Συμβουλίου.

Τα μέλη του Συμβουλίου NCC-CY είναι:

-Ο Επίτροπος Επικοινωνιών

-Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Οι Γενικοί Διευθυντές των Υπουργείων:

-Άμυνας

-Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

-Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

-Εξωτερικών

-Οικονομικών

-Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας

(ή εκπρόσωποί τους)

Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή

Επιπρόσθετα το NCC-CY στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου N4CY: Development of the National Cybersecurity Coordination Centre of the Republic of Cyprus που συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», ανέπτυξε παρόμοια δομή με το ECCC, σε εθνικό επίπεδο δημιουργώντας σχετική Συμβουλευτική Επιτροπή.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή ανέλαβε συμβουλευτικό ρόλο για θέματα κυβερνοασφάλειας, με σκοπό την αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ του NCC-CY και των μελών της Κοινότητας.

Η Επιτροπή μέσα από την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης, την παροχή συμβουλών και ανατροφοδότηση σχετικά με τις δράσεις του NCC-CY, αποσκοπεί στη βελτίωση και στην ενίσχυση της Κοινότητας για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων κυβερνοασφάλειας.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή συστάθηκε από το NCC-CY και απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες των ακόλουθων Οργανισμών:

Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Υπουργείο Άμυνας, Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας, Ινστιτούτο Κύπρου, ΚΕΒΕ, ΟΕΒ, ΕΤΕΚ, Κυπριακός Οργανισμός Πιστοποίησης, Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής, ΚΙΟS, CYENS, ISACA Cyprus Chapter, ISC2, CIIM, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Νεάπολις, Πανεπιστήμιο UCLAN.

Ομάδα

Πόλυς Περατικός

Επικεφαλής NCC-CY

Λένας Κάκκουρας

Λειτουργός Νομικών Θεμάτων NCC-CY

Πηνελόπη Βελέντζα Φυτίδου

Λειτουργός Διοικητικών Θεμάτων NCC-CY

Ναταλία Πολυκάρπου

Λειτουργός Διοικητικών Θεματών NCC-CY

Ξένια Παναγίδου

Αναλύτρια Κυβερνοασφάλειας NCC-CY

Πωλίνα Αντωνίου

Λειτουργός Οικονομικών Θεμάτων NCC-CY

Χριστίνα Δίστρα

Λειτουργός Διοικητικών Θεμάτων NCC-CY - Υπεύθυνη Εκδηλώσεων και Σύμβουλος Ακαδημίας ICT